Copyright(c)2002, OSAKA DENNETSU KOGYO CO.,LTD. All rights reserved.